เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่

เทศบาลนครเชียงใหม่

สำนักช่าง ส่วนควบคุมอาคาร และ ผังเมือง

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

อำนาจหน้าที่

1. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ประกอบด้วย มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

1.1.1 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

1.1.2 งานขออนุญาต

1.1.3 งานตรวจสอบอาคาร

1.2 ฝ่ายผังเมือง

1.2.1 งานจัดทำผังเมือง

1.2.2 งานควบคุมผังเมือง

นายยุวบูรณ์ ศักดิ์สม

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง


แบบฟอร์ม เอกสารออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ของคุณ

ชื่อแบบฟอร์ม สถานะ ประเภท ดาวน์โหลด
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร คำขอ
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม ให้ใช้แบบ น.๒ คำขอ
หนังสือมอบอำนาจ คำขอ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

2024-02-02
ประกาศ จากส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่

ประกาศ ‼️ แจ้งเพื่อโปรดทราบครับ❗️ ตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 และจะหมดอายุลง ตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ผู้ประกอบการรายใดที่ได้ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวงดังกล่าวไปแล้ว แต่ยังมิได้ยื่นขอเปลี่ยนการใช้อาคารหรือยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5) ให้ยื่นเอกสารและต้องได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารหรือใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.5) ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เท่านั้นนะครับ 🙂🙂🙂.

2023-10-24
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองและบริเวณโดยรอบ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองและบริเวณโดยรอบ กรุณาปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลานและตำบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เเนบ.

2023-10-04
บทเรียนสะพานถล่มและการออกแบบสะพานคอนกรีตอัดแรง

ช่วงนี้ มีประเด็นเรื่องสะพานหลายเรื่อง ลองมาถอดบทเรียนและศึกษาการออกแบบ สะพานคอนกรีตอัดแรงกันครับ สามารถอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย #ทีมวิศวกรสร้างสรรค์ #สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย #AP Academy.

2023-10-04
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแสดง ”Humanities Cheerleader Spirit Night 2023”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายอัศนี บูรณูปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนัชชา บูรณุปกรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการแสดง ”Humanities Cheerleader Spirit Night 2023” เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่กลุ่มคณะนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานกันเป็นทีม มีความสามัคคี สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกการทำงานในอนาคตได้ ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #เทศบาลนครเชียงใหม่ #ChiangMaiMunicipality #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #humanitiesspiritnight.

เลขที่ 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

50300