Member Login

Any Questions? 010-020-0340

ทำเนียบบุคลากร ของส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง .

ทำเนียบบุคลากร .

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

* นายยุวบูรณ์ ศักดิ์สม

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง


หัวหน้าฝ่าย

* นายก่อเกียรติ จำปา

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

* นายอนันตพงษ์ วัชรปรีดาพล

หัวหน้าฝ่ายฝังเมือง


ฝ่ายงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๑

* นายศักดิ์สิทธิ์ จินะวงค์

หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๑* นายพงษ์พันธุ์ ปิ่นแจ้ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

* นางสาวปภัสพลอย ชัยวชิระเสถียร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

* นางสาวสุนีย์ สมจักร

พนักงานจ้าง


ฝ่ายงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๒

* นายชีวาวิทญ์ อุทิศเวทศักดิ์

หัวหน้างานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ๒* นายณัฐวุฒิ สุวรรณ

นายช่างโยธา

* นายปัญาพล ใจสุดา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ฝ่ายงานขออนุญาต

* นางรัตนา ไชยรักษ์

หัวหน้างานขออนุญาต* นายราเชนทร์ จันณะคำ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

* นายทนง แก้วเรือน

สถาปนิกชำนาญการ

* นายทศพล ชนะนนท์

สถาปนิกชำนาญการ

* นายประกิจ คำภิไหล

สถาปนิกปฏิบัติการ

* นางสาวณฐอร ยานะถนอน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

* นายพีราวัชร์ เขียววาท

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

* นายประจญ ถาคำมา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

* นายภาณุ นามวงศ์พรหม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

* นายนิติกาล แสงสุข

พนักงานจ้าง

* นางสาวศศิธร ศิขรินธนาทรัพย์

พนักงานจ้าง

* นางสาวรังสิยา จวงจันทร์

พนักงานจ้าง

* นางชุติกาญจน์ จันณะคำ

พนักงานจ้าง

* นายต่อตระกูล ติง

พนักงานจ้าง

* นายวิสุทธินันต์ กันทะมาลา

พนักงานจ้าง


ฝ่ายงานตรวจสอบอาคาร

*
นายรณชัย พงศ์พัชราพันธุ์

หัวหน้างานตรวจสอบอาคาร* นางฉันทนา ธรรมขัติ

พนักงานจ้าง

* นางสาวกิตติยา จุมปาจันทร์

พนักงานจ้าง

* นางสาววนิดา คำเทพ

พนักงานจ้าง


ฝ่ายงานจัดทำผังเมือง

*
นายชัชภัทร์ชัย สอนหว่าง

หัวหน้างานจัดทำผังเมือง
ฝ่ายงานควบคุมผังเมือง

*
นายบรรณศาสตร์ สุขตระกูล

หัวหน้างานควบคุมผังเมือง* ว่าที่ร้อยตรีปรีชา ประกิจ

นักผังเมืองชำนาญการ

* นายวิรัช ศรีวงษ์ฉาย

นายช่างโยธาชำนาญการ


ธุรการ

*
นางสุมาลัย จำปามาลา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

*
นางสาวเสาวนีย์ ทองเหลื่อม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

*
นางสาวธีนุช เดชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน*
นางศศิพัชร บุญทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

*
นางสาวกัลยกร ใจหาญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

*
นางวัชรา กันทะมาลา

ลูกจ้างประจำ