Member Login

Any Questions? 010-020-0340

รายละเอียดข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์.

ดูรายละเอียดใน facebook

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองและบริเวณโดยรอบ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณคูเมืองและบริเวณโดยรอบ กรุณาปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลานและตำบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เเนบ.

รายละเอียดของข่าวสาร

ประกาศเมื่อวันที่ :

24 ต.ค. 2566

สถานที่ :

-

ค่าใช้จ่าย:

-