Member Login

Any Questions? 010-020-0340

อำนาจหน้าที่ของ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง .

อำนาจหน้าที่ .

1. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ประกอบด้วย

1.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานขออนุญาตอาคาร และงานตรวจสอบอาคาร แบ่งออกเป็น

1.1.1 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เปลี่ยนการใช้อาคาร ตาม พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. งานตรวจสอบและรับรองผังบริเวณก่อสร้างอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เปลี่ยนการใช้อาคาร

3. งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

4. งานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1.2 งานขออนุญาต มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เปลี่ยนการใช้อาคาร และออกใบอนุญาต (อ.1) ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

2. งานออกใบรับแจ้งตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

3. งานตรวจสอบ ควบคุม อนุญาต ตาม พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

4. งานตรวจสอบ ควบคุม อนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

5. งานบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาต

6. งานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1.3 งานตรวจสอบอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา ออกใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร ประเภทควบคุมการใช้ (อ.6)

2. งานตรวจสอบ พิจารณา ออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (อ.5)

3. งานติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา รายงานผลการตรวจสอบอาคาร และออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ร.1) ตามมาตรา 32 ทวิ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548

4. งานติดตาม ตรวจสอบ พิจารณา รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต ต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ หรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 (รายงาน Mornitor)

5. งานตรวจสอบอาคารตาม กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548

6. งานตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านตามกฎกระทรวงฉบับที่ 67(พ.ศ. 2563)

7. งานตรวจสอบระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย ระบบระบายอากาศของอาคารและอาคารที่ใช้ เพื่อประกอบกิจการสถานบริการ

8. งานตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558

9. งานเก็บฐานข้อมูลอาคาร เช่น ชนิด จำนวน ประเภทของอาคารต่างๆ

10. งานตรวจสอบ ติดตาม ผลการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. งานออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

12. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

1.2 ฝ่ายผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดทำ ผังเมือง และงานควบคุมผังเมือง แบ่งออกเป็น

1.2.1 งานจัดทำผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานจัดทำผังเมืองรวม

2. งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

3. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

4. งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง

5. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

6. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

7. งานแผนที่ภาษี

8. งานออกเทศบัญญัติทางด้านผังเมือง

9. งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล/p>

10.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2.2 งานควบคุมผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. งานควบคุมเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

2. งานควบคุมและตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

3. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ

4. งานตรวจสอบและดำเนินการตามโครงการพัฒนาเมือง

5. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

6. งานออกเทศบัญญัติทางด้านผังเมือง

7. งานควบคุมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล

8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับหมาย